Theo phúc đáp từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo quy định tại Khoản 4, Điều 310, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng; các doanh nghiệp không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó.

Do đó, tại nghị quyết công bố ngày 17/2, Hội đồng quản trị HSG đã thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ do công ty mua trước ngày 1/1/2021 để đáp ứng điều kiện mua cổ phiếu quỹ của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Theo đó, HSG sẽ bán 327.100 cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận trên HOSE. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Theo HSG, thị trường chứng khoán hiện nay đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước, có khả năng gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu HSG mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đang ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương công ty mua lại 22 triệu cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 20/3/2021 đến ngày 5/4/2021. Thời gian mua 22 triệu cổ phiếu quỹ trên dự kiến sẽ do hội đồng quản trị quyết định theo diễn biến thị trường, báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất (dự kiến tổ chức trong tháng 1/2022).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/2, cổ phiếu HSG hiện có giá 25.150 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên