Được biết, Thông tư 220/2013/TT-BTC (TT 220) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP (NĐ 71) của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mục đích ban hành hướng dẫn này để việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng tại DN phù hợp với quy định về đánh giá hiệu quả hoạt động và thực hiện xếp loại DN theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc sử dụng quỹ khen thưởng từ năm 2013 trở đi tại các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại NĐ 71 và hướng dẫn tại TT 220 của Bộ Tài chính.

Việc sử dụng quỹ khen thưởng của DN được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 trở về trước, DN thực hiện theo quy định tại Nghị định 86/2007/NĐ-CP, Nghị định 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBH của Bộ LĐTBXH; Thông tư 117/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp, nguồn quỹ khen thưởng được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của năm 2012 trở về trước nếu trong năm 2013 DN chưa sử dụng hết chuyển sang năm sau, DN phải thực hiện chi theo quy định tại NĐ 71 và TT 220.

DN chịu trách nhiệm về hồ sơ, chứng từ và quyết toán việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng theo chế độ quy định, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải báo cáo chủ sở hữu DN chấp thuận việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng của DN theo thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 39 NĐ 71 trước khi phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2013 trở đi của DN theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ./.

N.P