Theo đó, Thông tư số 214/2014/TT-BTC hướng dẫn về định mức chi, thủ tục thanh toán, rút vốn, quản lý vốn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA thuộc Hiệp định vay vốn số VN11-P2 ký ngày 2/11/2011 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và JICA và Sửa đổi Hiệp định vay vốn số JICA (1R) (11)-(14004) ngày 15/11/2013 cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay JICA cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Thông chi cho biết, nội dung các khoản chi là chi phí chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án bao gồm các khoản chi như: Học phí và các khoản chi phí liên quan đến học phí; Chi phí chương trình hỗ trợ thực hành nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vệ tinh micro tại các trường đại học đối tác của Nhật Bản; Sinh hoạt phí; Bảo hiểm y tế cho học viên; Tiền vé máy bay đi và về cho học viên; Chi phí đi đường cho học viên; Chi phí làm hộ chiếu, cấp visa cho học viên; và các khoản chi khác.

Cùng với đó, Thông tư 214 còn quy định về các khoản chi liên quan đến học viên, như: Học phí và các khoản chi liên quan đến học phí; Chi phí chương trình thực hành nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vệ tinh micro; Sinh hoạt phí; Bảo hiểm y tế cho học viên; Tiền vé máy bay đi và về cho học viên; Chi phí đi đường; Chi phí làm hộ chiếu, cấp visa; ....

Thông tư còn quy định thêm về thủ tục rút vốn và quản lý vốn; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Thông tư 214 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2015. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát các khoản chi đã tạm ứng, thanh toán cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản trước ngày Thông tư này có hiệu lực, để tuân thủ đúng quy định tại Thông tư này. Trường hợp có chênh lệch, các đơn vị cùng phối hợp để thực hiện thanh toán bổ sung hoặc khấu trừ (bằng đồng Yên Nhật) theo định mức quy định tại Thông tư này./.

Phương Quyên