Hỏi: Trước kia đối với các dự án sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế, việc quản lý và sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án được thực hiện theo quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTC, sau thay bằng Thông tư số 108/2021/TT-BTC. Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 108/2021/ TT-BTC là các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Xin hỏi, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thì việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Tại K hoản 1 , Điều 4 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã giao: "Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công".

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2021/ TT-BTC ngày 8/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; Theo đó tại Khoản 1, Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh như sau:

"a) Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

b) Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này".

Như vậy, đối với các dự án sử dụng vốn sự nghiệp (không phải vốn đầu tư công) thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 108/2021/ TT-BTC. Tuy nhiên, câu hỏi độc giả cần nêu rõ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế mà dự án sử dụng thuộc từng lĩnh vực cụ thể để Bộ Tài chính có cơ sở trả lời.