sử dụng kinh phí Chương trình bảo vệ và phát triển thủy sản

Thông tư 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT do Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án do ngân sách Trung ương bảo đảm

Thông tư nêu rõ, nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án do ngân sách Trung ương bảo đảm gồm:

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để rà soát, lập hồ sơ thành lập các khu bảo tồn biển, các khu bảo tồn vùng nước nội địa do trung ương quản lý; Thả bổ sung một số loài thủy sản bản địa quý hiếm, có giá trị kinh tế cao vào một số lưu vực sông và hồ chính thuộc khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập...

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để điều tra nguồn lợi hải sản tại các vùng biển xa bờ, trong đó ưu tiên điều tra nguồn lợi một số nhóm đối tượng khai thác chủ lực, có giá trị kinh tế, có sản lượng lớn; Điều tra nguồn lợi hải sản vùng ven biển, khả năng cho phép khai thác bền vững; trong đó ưu tiên điều tra khu vực tập trung các bãi giống, bãi đẻ của các loài hải sản...

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của các cơ quan trung ương...

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học: nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo một số loài thuỷ sản bản địa quý hiếm có giá trị kinh tế cao, có nguy cơ tuyệt chủng...

Chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án do ngân sách địa phương bảo đảm

Nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án do ngân sách địa phương bảo đảm gồm:

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế: Rà soát, lập hồ sơ thành lập các khu bảo tồn biển, các khu bảo tồn vùng nước nội địa do địa phương quản lý; Thả bổ sung một số loài thủy sản bản địa quý hiếm...

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về cộng đồng về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn của các cơ quan địa phương về bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao; Nghiên cứu, lưu giữ, hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo...

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2014./.

Phương Quyên