sn công

Ảnh minh họa.

Hiện nay số lượng người của trung tâm tăng lên do vậy cần sửa chữa, cải tạo để thêm 1 phòng làm việc. Nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trung tâm với tổng mức đầu tư: 561.252.000 đồng.

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp được hình thành từ lợi nhuận thu về từ hợp đồng kinh doanh dịch vụ hàng năm và một phần khấu hao tài sản cố định có nguồn gốc ngân sách nhà nước của trung tâm.

Ông Cường hỏi, khi thực hiện việc cải tạo sửa chữa từ nguồn quỹ trên thì trung tâm có được làm chủ đầu tư dự án không? Khi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật có phải trình Sở Xây dựng thẩm định không, hay trung tâm tự thuê đơn vị thẩm tra? Có đưa vào là dự án đầu tư công không, hay trung tâm tự chủ trong việc phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, mở thầu mà không qua Sở Tài chính và không cần trình HĐND tỉnh?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung dữ kiện của câu hỏi, dự án cải tạo, sửa chữa phòng làm việc tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng dự kiến được thực hiện bằng vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, tuy nhiên chưa nêu cụ thể thuộc nguồn chi thường xuyên hay chi đầu tư công.

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn chi thường xuyên, dự án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật hiện hành.

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công (vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư), dự án được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để ông Cường biết và thực hiện.

Theo Chinhphu.vn