lương

Các cơ quan, đơn vị thực hiện trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013 và Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015. Ảnh: Bùi Tư

Trả lời công văn của Sở Tài chính Bến Tre đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện trích nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Tài chính cho biết, theo Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 2/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, trong đó tại Khoản 8 Điều 3 quy định: Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương như nêu trên để đảm bảo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cho cả năm 2014.

Theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, trong đó quy định nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện các nghị định về tiền lương, phụ cấp từ năm 2014 trở về trước).

Đối với số thu dịch vụ, sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ. Riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013 và Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 nêu trên./.

Bùi Tư