Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại công văn số 99/TB-VPCP ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện gia hạn cơ chế thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, các đơn vị tiếp tục thực hiện Thông tư số 207/2012/TT-BTC ngày 29/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 1/1/2014 cho đến hết quý III năm 2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./

Phương Quyên