Trong 6 tháng đầu năm, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Cát gặp không ít khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, đã ảnh hưởng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Song với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 713,3 tỷ đồng, đạt 88,8% kế hoạch. Trong đó, một số khoản thu tăng cao như: thu tiền sử dụng đất đạt 91,2%; lệ phí trước bạ đạt 64,6%; tuy nhiên, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 48,6% chỉ tiêu.

Để thực hiện tốt thu ngân sách năm 2021, 6 tháng cuối năm, huyện Phù Cát tiếp tục rà soát các khoản thu, rà soát quỹ đất, các loại phí, lệ phí, khoáng sản, nợ đọng tiền sử dụng đất; tăng cường kiểm soát, phòng chống gian lận thương mại; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; đảm bảo công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế...

Thế Hà