3 lần siêu Trăng xuất hiện trong năm 2021
3 lần siêu Trăng xuất hiện trong năm 2021

TTXVN