3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 được giảm tiền điện
3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 được giảm tiền điện
3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 được giảm tiền điện

TTXVN