Phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tổ chức bầu cử
Phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tổ chức bầu cử

TTXVN