Sẽ đánh giá kết quả rèn luyện và học tập cấp trung học theo 4 mức
Sẽ đánh giá kết quả rèn luyện và học tập cấp trung học theo 4 mức
Sẽ đánh giá kết quả rèn luyện và học tập cấp trung học theo 4 mức
Sẽ đánh giá kết quả rèn luyện và học tập cấp trung học theo 4 mức

Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và thực hiện theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018) đối với cấp trung học./.

TTXVN