Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,4%
Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,4%

TTXVN