Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 124.740 tỷ đồng