Infographics: Thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng đạt 363.310,6 tỷ đồng