Inforgraphics: Ngành Thuế đã hoàn 87.191 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng