Inforgraphics: Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 5,45 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2023