Đây là một phần gạo được xuất cấp trong tổng số hơn 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho người dân của 14 tỉnh trên cả nước.

Media