KBNN LC

Ngoài nỗ lực giải ngân nguồn vốn đầu tư công, KBNN Lai Châu còn quyết liệt trong thu hồi vốn tạm ứng. Ảnh: H.T

Gần 2.337 tỷ đồng đã được giải ngân

Báo cáo từ KBNN Lai Châu cho biết, năm 2019, tổng số vốn đầu tư cần được giải ngân trên địa bàn tỉnh là trên 2.627 tỷ đồng (bao gồm cả vốn năm 2018 kéo dài sang). Tính đến hết ngày 31/1/2020, KBNN Lai Châu đã giải ngân được gần 2.337 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch năm 2019 giải ngân được gần 1.956 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch; nguồn vốn năm 2018 kéo dài giải ngân được gần 381 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch.

Đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu thì đây là một tỷ lệ khá cao. Để có được kết quả này, Giám đốc KBNN Lai Châu - Nguyễn Ngọc Phong cho biết, đơn vị đã làm rất tốt công tác chỉ đạo điều hành. Theo đó, ngoài việc bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, UBND tỉnh, KBNN Lai Châu đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi (KSC) vốn đầu tư, đảm bảo việc kiểm soát, thanh toán theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Riêng đối với các dự án ODA và vốn vay ưu đãi, KBNN Lai Châu đã phối hợp với các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kiểm soát xác nhận và đôn đốc các chủ đầu tư (CĐT hạch toán ghi thu ghi chi khi đã đủ thủ tục, đảm bảo hạch toán kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, KBNN Lai Châu đã chủ động đôn đốc các CĐT trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc, không dồn khối lượng hoàn thành để thanh toán vào những ngày cuối năm.

Ngoài ra, ông Phong cũng cho biết, KBNN Lai Châu đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các CĐT khi đến giao dịch tại kho bạc. Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây chậm trễ, khó khăn cho các CĐT trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn.

Bên cạnh đó, KBNN Lai Châu đã thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ, báo cáo kịp thời, đúng quy định về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án, phục vụ cho công tác quản lý của CĐT, điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án và công tác khóa sổ, quyết toán theo niên độ ngân sách năm của Chính phủ và Bộ Tài chính. Nghiêm túc thực hiện việc công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị được giao quản lý trên địa bàn, đồng thời đảm bảo đẩy đủ nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công.

Quyết liệt thu hồi vốn tạm ứng

Để tăng hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn, ngoài những nỗ lực trong công tác giải ngân thì công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư cũng được KBNN Lai Châu thực hiện quyết liệt đến các CĐT.

Ông Phong cho biết, qua theo dõi, thấy được việc thu hồi vốn tạm ứng còn chậm, quá thời gian quy định, đặc biệt có những dự án còn dư ứng lớn, kéo dài nhiều năm chưa được thu hồi làm cho hiệu quả của nguồn vốn đầu tư chưa mang lại kết quả như mong đợi. Với trách nhiệm được giao, KBNN Lai Châu đã đôn đốc CĐT thực hiện đúng quy định về việc thu hồi tạm ứng và các khoản nợ phải thu khi dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, KBNN Lai Châu đã tham mưu với UBND tỉnh ra văn bản đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

Tại các văn bản này, UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố, CĐT, ban quản lý dự án tập trung đốn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi KBNN tỉnh để làm thủ tục hoàn ứng. Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy định dẫn đến việc dư tạm ứng quá thời gian quy định.

Đối với vốn tạm ứng chưa thu hồi quá thời hạn 3 tháng, yêu cầu KBNN tỉnh có văn bản đề nghị CĐT thu hồi của nhà thầu hoặc đề nghị CĐT yêu cầu tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo nghĩa vụ bảo lãnh…

Đặc biệt, UBND tỉnh Lai Châu đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh không bố trí vốn cho các CĐT, nhà thầu thực hiện dự án có số dư tạm ứng vốn lớn, quá thời gian quy định; thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đối với phần kế hoạch vốn chưa giải ngân của những dự án triển khai chậm.

Ông Phong cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt này mà công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của KBNN Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực, giúp cho số dư giảm hẳn.

Cụ thể, số dư tạm ứng chi chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 là 511,2 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/1/2020, KBNN Lai Châu đã thực hiện thu hồi được 408,2 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, trong đó, ngân sách trung ương thu hồi được 57,2 tỷ đồng và ngân sách địa phương thu hồi được 374 tỷ đồng. Hiện số dư nợ tạm ứng còn lại là 103 tỷ đồng.

Thanh Ngọc