Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng từ chối thanh toán 481 triệu đồng
Công chức Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách. Ảnh: H.T

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cho thấy, trong năm 2021, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu thực hiện hiệu quả các biện pháp theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, góp phần vượt dự toán thu năm 2021 trong điều kiện sản xuất kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thường xuyên, liên tục, phục vụ kịp thời công tác điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới ủy nhiệm thu với Ngân hàng TMCP SeaBank, nâng tổng số Ngân hàng TMCP được ủy nhiệm lên 8 hệ thống, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng niên độ 2021 là 22.824 tỷ đồng, đạt 105% dự toán HĐND giao. Trong đó, thu nội địa là 17.775 tỷ đồng, đạt 98% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 4.968 tỷ đồng, đạt 140% dự toán.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị sử dụng NSNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là trong các thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã thực hiện làm việc luân phiên, làm việc “3 tại chỗ” với số công chức hạn chế tại cơ quan để đảm bảo các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã ưu tiên kiểm soát thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số tiền đã chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 951,7 tỷ đồng, đạt 85% dự toán (trong đó, chi hỗ trợ theo các nghị quyết của Chính phủ là 844,6 tỷ đồng).

Đồng thời, tính đến ngày 31/12/2021, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 16.486 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, đạt 87% dự toán trên Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và đã giải ngân 8.226 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt tỷ lệ 74% so với kế hoạch vốn được giao.

Trong quá trình kiểm soát thanh toán, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã từ chối thanh toán 9 món với tổng số tiền 481 triệu đồng.