Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho biết, dự toán chi thường xuyên năm 2022 là 1.112.194 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Tính đến ngày 31/5/2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 356.676 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán; so với cùng kỳ năm 2021 cao hơn 7.768 tỷ đồng về giá trị, tuy nhiên, giảm 0,7% về tỷ lệ so với dự toán (đến hết 31/5/2021, kiểm soát chi thường xuyên NSNN là 348.908 tỷ đồng, đạt 32,8% so với dự toán năm 2021).

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi gần 473.349 tỷ đồng vốn ngân sách
Công chức Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đang thực hiện kiểm soát hồ sơ chứng từ thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến hết tháng 5/2022 ước đạt 116.672,9 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,9 tỷ đồng); cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (thanh toán đến ngày 31/5/2021 là 104.215,2 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao), bằng 20,8% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (560.756,5 tỷ đồng).

Trong đó. vốn trong nước thanh toán 113.744,6 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (483.305,9 tỷ đồng), bằng 21,6% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (525.956,5 tỷ đồng).

Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận 2.928,3 tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (34.800 tỷ đồng).

Trong công tác huy động vốn cho ngân sách và cho đầu tư phát triển, tính đến hết tháng 5/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 53.812 tỷ đồng, bằng 13,5% kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2022 (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 15,37 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,42%/năm.

Cũng trong 5 tháng qua, Kho bạc Nhà nước đã điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước cả bằng nội tệ và ngoại tệ. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành đã được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt; tổ chức triển khai việc mở tài khoản chuyên thu, tổ chức phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo chủ trương đã được Bộ Tài chính phê duyệt./.