Với những kinh nghiệm và bài học rút ra từ việc lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) các năm trước, để hoàn thành BCTCNN năm 2022, ngay từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị cơ quan tài chính đồng cấp rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị dự toán cấp I; các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản cố định đặc thù thuộc cấp tỉnh gửi đến Kho bạc.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022
Ảnh minh họa

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận cũng có văn bản gửi đến các đơn vị dự toán cấp I cũng như các KBNN huyện trực thuộc, trong đó lưu ý một số nội dung như cần kiểm tra lại số liệu báo cáo; kiểm tra số lượng các đơn vị được tổng hợp báo cáo đầu ra… Trường hợp thiếu phải rà soát, tìm nguyên nhân, khắc phục tránh việc tổng hợp bị thiếu số liệu.

Báo cáo tài chính nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2022 được tổng hợp từ báo cáo của 283 đơn vị gồm: 178 đơn vị dự toán cấp I tại địa phương và 26 cơ quan quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; cơ quan quản lý cấp tỉnh và 65 đơn vị thực hiện chế độ kế toán xã; 14 ban quản lý dự án thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

KBNN Ninh Thuận cho biết, mặc dù đã lưu ý các đơn vị một số nội dung cần kiểm tra trong quá trình lập BCTCNN, tuy nhiên quá trình tiếp nhận, rà soát số liệu báo cáo, KBNN Ninh Thuận vẫn phát hiện nhiều trường hợp chưa đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ như: Số liệu quá lớn, hoặc quá bé, hoặc có chênh lệch lớn so với năm 2021; cơ chế tài chính của đơn vị không được phép đầu tư, nhận đầu tư góp vốn nhưng có phát sinh số liệu đầu tư tài chính… Với những sai sót này, KBNN Ninh Thuận đã từ chối tiếp nhận báo cáo, đồng thời phối hợp với các đơn vị để giải trình, hoàn thiện, gửi lại báo cáo theo quy định.

Từ những nỗ lực đó, cùng với việc tập trung nguồn nhân lực chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh nên đến nay, KBNN Ninh Thuận đã hoàn thành công tác tham mưu, tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh năm 2022 theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

BCTCNN của tỉnh Ninh Thuận năm 2022 được tổng hợp từ báo cáo của 283 đơn vị gồm: 178 đơn vị dự toán cấp I tại địa phương và 26 cơ quan quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; cơ quan quản lý cấp tỉnh và 65 đơn vị thực hiện chế độ kế toán xã; 14 ban quản lý dự án thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.