KBNN Ninh Thuận

Công chức KBNN Ninh Thuận rà soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: KBNN Ninh Thuận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ngay từ đầu năm, đơn vị có công văn yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, đánh giá số dư tạm ứng của các hợp đồng, công việc từng dự án, lập thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận để thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định.

Đặc biệt, đối với vốn tạm ứng chưa thu hồi, nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, KBNN Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án cùng phối hợp để thu hồi, hoàn trả vốn đã tạm ứng cho NSNN.

Đối với các hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng, trường hợp chưa có khối lượng hoàn thành và bảo lãnh tạm ứng hết hạn, KBNN Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu gia hạn bảo lãnh tạm ứng để bảo đảm thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng được kéo dài cho đến khi đơn vị đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.

Với những giải pháp đã thực hiện, đến hết tháng 6/2021, KBNN Ninh Thuận đã thu hồi tạm ứng vốn đầu tư các năm trước được 231 tỷ đồng, giảm 24,36% so với số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang năm 2021 (950 tỷ đồng). Trong đó, thu hồi kinh phí tạm ứng bồi thường giải phóng mặt bằng 66,7 tỷ đồng, giảm 49,77% so với số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang (134 tỷ đồng).

Xác định việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, KBNN Ninh Thuận đang tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ tạm ứng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đăng ký thi đua năm 2021: Thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư các năm trước đạt từ 50% trở lên./.

Vân Hà