Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang lấy kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó có dự án sản xuất thử nghiệm) được áp dụng hình thức khoán chi. Ảnh: ST

Theo Bộ Tài chính, đến nay, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 số 01/2002/QH11 đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Các quyết định về dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 62/2010/QĐ-TTg đã hết giai đoạn thực hiện.

Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 4105/BTC- HCSN ngày 25/4/2023 đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hết hiệu lực thi hành của Quyết định số 62.

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho rằng việc ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22 là có cơ sở pháp lý.

Hiện nay, việc lập dự toán, phân bổ kinh phí, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Thông tư số 03/2023/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT- BKHCN-BTC, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó có các dự án sản xuất thử nghiệm) thuộc đối tượng áp dụng quy định hiện hành về nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về khoa học và công nghệ./.