Cơ quan ra quyết định tịch thu tài sản có trách nhiệm đăng ký mua hóa đơn để cung cấp cho người mua được tài sản bán đấu giá. Ảnh minh họa

Đây là một trong những quy định tại Công văn số 14733/BTC-QLCS ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mới về việc bán hóa đơn tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Công văn này được ban hành nhằm thay thế các qui định hiện hành theo Công văn số 4893/BTC-QLCS ngày 20/4/2010 về việc quản lý, sử dung hóa đơn khi bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Theo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cơ chế chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, có nhiều thay đổi so với các quy định đã ban hành trước đó.

Cụ thể, theo Nghị định 128/2008/NĐ- CP (NĐ128 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008), tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải được chuyển giao cho trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc hội đồng bán đấu giá cấp huyện để bán.

Vì thế, trung tâm dịch vụ bán đấu giá và hội đồng bán đấu giá là đơn vị được nhà nước giao chủ trì xử lý (bán đấu giá) loại tài sản này. Do đó, trung tâm bán đấu giá và hội đồng bán đấu giá được mua hóa đơn bán tài sản tịch thu sung công quỹ (trên hóa đơn thể hiện tên người bán là: trung tâm đấu giá cấp tỉnh hoặc hội đồng đấu giá huyện).

Nhưng theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (NĐ81 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012), cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm phải thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán. Trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá, được thành lập hội đồng để bán đấu giá.

Chính từ sự thay đổi này, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn mới về việc bán hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ.

Theo đó, đơn vị được giao xử lý tài sản (cơ quan ra quyết định tịch thu) có trách nhiệm đăng ký mua hóa đơn bán tài sản này tại sở tài chính hoặc phòng tài chính - kế hoạch huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở để cung cấp hóa đơn cho người mua được tài sản đấu giá. Không bán hóa đơn cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (trung tâm và doanh nghiệp bán đấu giá) được thuê để bán (trên hóa đơn thể hiện người bán là: cơ quan được giao xử lý tài sản, không phải là trung tâm đấu giá).

Hơn nữa, theo quy định tại NĐ128, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định tịch thu, người ra quyết định phải chuyển giao tài sản vi phạm cho cơ quan có trách nhiệm để bán. Nhưng tại NĐ81, thời gian này được quy định lại là 30 ngày. Vì vậy, thời hạn giao hóa đơn cho người mua tài sản đấu giá cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp./.

Vân Hà