Kinh phí hỗ trợ quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Đắk Nông sẽ được lồng nghép trong dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016”. Ảnh:CP

Cụ thể, công việc này sẽ được lồng nghép trong quá trình triển khai dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016”.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 15/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016”. Theo đó, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 sẽ tổ chức triển khai dự án tại 13 tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Với dự án, đối tượng được điều tra, kiểm kê rừng là toàn bộ hiện trạng rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp và hiện trạng rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng; diện tích đất có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng.

Huyền Trang