cây xanh

Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sẽ thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng. Ảnh: TL.

Theo cử tri tỉnh Bắc Ninh, hiện tỉnh có 4 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã được cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thuộc lĩnh vực thu gom vận chuyển xử lý chất thải vệ sinh môi trường, cấp nước đô thị, thoát nước đô thị, bảo trì giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ còn dịch vụ thoát nước đô thị là dịch vụ công ích, các lĩnh vực môi trường, cấp nước đô thị, bảo trì giao thông đường bộ đã chuyển sang dịch vụ công.

Cử tri Bắc Ninh đặt câu hỏi, như vậy, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thu gom vận chuyển xử lý chất thải vệ sinh môi trường, cấp nước đô thị, thoát nước đô thị, bảo trì giao thông đường bộ có được tiếp tục xác định thuộc lĩnh vực công ích để đề xuất chuyển đổi mô hình theo doanh nghiệp công ích hay không?

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh này, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Theo đó, nghị định quy định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng, gồm: quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; dịch vụ chiếu sáng đô thị; dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng.

Trước đây, các dịch vụ này là sản phẩm, dịch vụ công ích; thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện đấu thầu theo quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, các dịch vụ trên được Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc chưa tính đủ chi phí trong giá và được ngân sách nhà nước hỗ trợ; do đó, căn cứ theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thì các dịch vụ này là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; không còn là sản phẩm, dịch vụ công ích.

Trên cơ sở Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (không có khái niệm doanh nghiệp công ích) được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nếu đáp ứng đủ điều kiện đặt hàng theo quy định tại Điều 12 hoặc được đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nếu đáp ứng đủ điều kiện đặt hàng quy định tại Điều 17. Các doanh nghiệp cũng được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, được quy định tại Điều 16 và Điều 21 của Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, pháp luật hiện hành cũng không có quy định chuyển đổi mô hình công ty cổ phần sang doanh nghiệp công ích như nội dung kiến nghị của cử tri. Các công ty cổ phần là doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường. Việc doanh nghiệp tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích ra thị trường thông qua giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật./.

Minh Anh