Văn bản này nhằm thống nhất việc hạch toán tại công ty mẹ là công ty TNHH 1TV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với các khoản tiền điều chuyển từ Quỹ Đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế tại các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (là công ty mẹ) ban hành quy chế về quản lý tài chính đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định.

Trong đó quy định cụ thể việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế tại các công ty con, việc thu lại lợi nhuận sau thuế về công ty mẹ, thu Quỹ Đầu tư phát triển về công ty mẹ do vốn chủ sở hữu tại công ty con lớn hơn mức vốn điều lệ đã được phê duyệt.

Đồng thời, căn cứ vào quy chế tài chính của các công ty con do công ty mẹ ban hành, hàng năm công ty mẹ có trách nhiệm phê duyệt báo cáo tài chính và quyết định việc phân phối, sử dụng lợi nhuận sau thuế tại các công ty con, để tiến hành thu lợi nhuận sau thuế các công ty con.

Trường hợp sau khi đã quyết toán thu lợi nhuận sau thuế các công ty con mà vốn chủ sở hữu tại công ty con lớn hơn mức vốn điều lệ đã được công ty mẹ phê duyệt thì công ty mẹ thực hiện điều chuyển khoản chênh lệch về công ty mẹ (thông qua việc điều chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại Công ty con) và hạch toán là khoản doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ. Công ty mẹ không phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chênh lệch này theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

H.L