Kiến nghị xem xét lại cơ chế giá mua điện mặt trời, điện gió
Dự án điện gió đầu tư tại Tây Nguyên. Ảnh: Minh họa

Mới đây, 36 nhà đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió và Hiệp hội Doanh nghiệp có văn bản kiến nghị gửi tới Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục những bất cập trong việc xây dựng và ban hành cơ chế giá phát điện nhà máy chuyển tiếp. Nội dung kiến nghị phân tích nhiều điểm chưa phù hợp trong việc xây dựng và ban hành cơ chế giá phát điện cho “Dự án chuyển tiếp”.

Thứ nhất, các nhà đầu tư và hiệp hội doanh nghiệp cho rằng, quá trình Bộ Công thương ra Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp còn vội vàng, chưa bảo đảm việc thẩm định và lấy ý kiến một cách kỹ lưỡng. Việc giao cho EVN làm công tác xác định giá và sử dụng kết quả đề xuất chưa qua tham vấn với bên tư vấn độc lập là chưa phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, cơ chế giá phát điện cho dự án điện mặt trời áp dụng từ 1/1/2021 và dự án điện gió áp dụng từ 1/11/2021 chưa được Bộ Công thương đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời và Quyết định số 39/2018/QĐ -TTg ngày 10/9/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió.

Trước những khúc mắc trên, các doanh nghiệp đề nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu và khắc phục các điểm bất cập nhằm bảo đảm việc ban hành cơ chế giá phát điện cho "Dự án chuyển tiếp" phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cũng như tạo môi trường thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp và hiệp hội cũng đề cập vấn đề cần tính toán lại khung giá điện theo các văn bản trước đó còn hiệu lực và các văn bản có liên quan; tuân thủ đầy đủ các thủ tục về đề xuất và ban hành khung giá phát điện cho "Dự án chuyển tiếp"; thực hiện thuê đơn vị tư vấn độc lập tính khung giá phát điện và tuân thủ các yêu cầu về tham vấn với Hội đồng Tư vấn và Bộ Tài chính nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.