Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, từ năm 2011 đến nay, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm, từ 6,05 triệu m3 năm 2009 lên 15 triệu m3 năm 2013. Khai thác gỗ rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ hơn theo hướng bền vững.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản tăng xấp xỉ 1,5 lần trong vòng 3 năm, từ 4,2 tỷ USD năm 2011 lên 5,7 tỷ USD năm 2013. Dự báo đạt khoảng 7 tỷ USD vào năm 2015.

Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp vẫn đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn, gồm: cơ cấu cây trồng và giống chưa được đa dạng hóa; thiếu nguồn nhân lực dẫn đầu; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ công lập còn yếu kém.

Vì vậy, để cán đích con số dự báo trên và vượt qua 3 thách thức của ngành, Bộ NN&PTNT đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm của ngành lâm nghiệp trong thời gian tới là: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; Phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ; Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp.

Đồng thời, Bộ sẽ triển khai các dự án quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ tái cơ cấu ngành; tiến hành điều tra đánh giá thực trạng công ty lâm nghiệp nhà nước để xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp nhà nước./.

Diệu Hoa