Cứu trợ thiên tai

Hoạt động cứu trợ thiên tai. Ảnh: ST

Thông tư số 174/2014/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ cho việc vận động, tiếp nhận, vận chuyển tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Đối với các cuộc vận động khác do Mặt trận Tổ quốc phát động (ngoài những cuộc vận động đã có hướng dẫn riêng tại văn bản quy phạm pháp luật khác) được vận dụng các quy định về nội dung chi và mức chi tại Thông tư này để thực hiện.

Thông tư này áp dụng đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ (sau đây gọi tắt là Ban Cứu trợ các cấp), cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp.

Cũng theo Thông tư, kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn, thuộc địa bàn bị thiên tai, phải cứu trợ thì kinh phí thực hiện cuộc vận động tại các xã này do ngân sách tỉnh đảm bảo. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ không sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ để chi trả các khoản chi phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi cho công tác tổ chức vận động, bao gồm: Chi tổ chức phát động, kêu gọi tham gia cuộc vận động; Chi phí cho công tác tập huấn thông tin tuyên truyền; chi in ấn tài liệu tuyên truyền; Chi công tác phí để đi kiểm tra, đôn đốc công tác vận động quyên góp; Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động; Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động; Các khoản chi phí trực tiếp khác cho cuộc vận động.

Chi cho công tác tiếp nhận, phân phối, bao gồm: Chi thuê vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, thuê kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa ủng hộ; Chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ cho cán bộ trực tiếp thu gom phân phối tiền, hàng hóa.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định mức chi cho công tác tổ chức hội nghị phát động, hội nghị tập huấn thông tin tuyên truyền, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; chi công tác phí cho các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc

Kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Trường hợp kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị không đủ đảm bảo hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp; căn cứ vào nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này, Ban Cứu trợ, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp lập dự toán kinh phí cho từng cuộc vận động gửi cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện cuộc vận động.

Việc quyết toán thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015.

Đàm Tuấn