Năm 2022, được dự báo, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh sẽ gia tăng, một số vấn đề về an ninh, quốc phòng còn nhiều nguy cơ khó lường. Trong bối cảnh đó, phát huy thành quả đạt được, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Lên phương án thực hiện đấu thầu mua nhập lương thực dự trữ quốc gia qua mạng
Ảnh: minh họa

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, ngành DTNN, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) quyết liệt đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhập tăng nguồn lực DTQG. Tổng cục DTNN đã chuẩn bị kế hoạch, các phương án để lần đầu tiên thực hiện đấu thầu mua nhập lương thực qua mạng, đảm bảo nguồn lực, phân bố tại các địa bàn chiến lược, chủ động, sẵn sàng xuất cấp, để ứng phó kịp thời khi có các tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra.

Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện thể chế DTQG, tập trung xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành trong năm 2022; Hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng hàng DTQG và làm căn cứ pháp lý đầy đủ cho việc mua hàng DTQG.

Quan tâm, chú trọng công tác bảo quản hàng DTQG, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa kho tàng và công nghệ bảo quản hàng DTQG theo hướng tập trung, đồng bộ. Năm 2022, ngành DTNN tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Các dự án xây dựng kho DTQG đã được chuẩn bị sẵn sàng và phân kỳ đầu tư. Kế hoạch xây dựng hệ thống kho DTQG theo hướng tăng dần tích lượng, quy mô tập trung, kết hợp với công nghệ bảo quản, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý chất lượng hàng DTQG như định hướng đề ra trong dự thảo Chiến lược phát triển DTQG giai đoạn 2021 - 2030.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nội bộ và quản lý DTQG, tiến tới "phủ sóng" công nghệ thông tin trên các hoạt động, phù hợp với kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số.

Trong năm 2022, ngành DTNN cũng sẽ thực hiện nghiêm và có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra của các đơn vị dự toán, để đánh giá việc triển khai dự toán và các chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động DTQG.

Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; thực hiện trang cấp và quản lý tài sản công theo quy định...

Tổng cục DTNN luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo quản hàng DTQG, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa kho tàng và công nghệ bảo quản hàng DTQG theo hướng tập trung, đồng bộ. Năm 2022, ngành DTNN tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Các dự án xây dựng kho DTQG đã được chuẩn bị sẵn sàng và phân kỳ đầu tư. Kế hoạch xây dựng hệ thống kho DTQG theo hướng tăng dần tích lượng, quy mô tập trung, kết hợp với công nghệ bảo quản, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý chất lượng hàng DTQG như định hướng đề ra trong dự thảo Chiến lược phát triển DTQG giai đoạn 2021 - 2030.