Long An có nhu cầu gần 40.000 ha đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2030

Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển nhà ở, nhiều dự án đã được các cấp phê duyệt, giúp diện mạo nhiều huyện ở Long An đang dần thay đổi. Ảnh: Kỳ Phương

HĐND tỉnh Long An cho biết, theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg, ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 28m2 sàn/người”.

Do đó, HĐND tỉnh Long An điều chỉnh nhu cầu về nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cần tăng thêm khoảng 33,9 triệu m2 sàn. Giai đoạn 2026-2030 cần tăng thêm khoảng 51,2 triệu m2 sàn. Nhu cầu về diện tích đất ở để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 là 39.710ha.

Trong đó, nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư là 26.878ha, diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội là 3.924ha và 8.908ha đất ở để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư và nhà ở do dân tự xây dựng.

Nghị quyết này của HĐND tỉnh Long An cũng điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 37m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 39m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 36,2m2 sàn/người.

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 33,9 triệu m2 sàn. Toàn tỉnh phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 95,8%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 4,2%.

Đến năm 2030, Long An phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 44m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 51,2 triệu m2 sàn, phấn đấu nâng cao chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 98,4%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 1,6%.

Dự kiến nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 khoảng trên 254 ngàn tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng trên 492 ngàn tỷ đồng.