Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế với Cục Thuế Yên Bái, hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, hồ sơ đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo gồm: Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này; Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh. Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp, hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ; Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế)”.

Tổng cục Thuế cho biết, các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ có thể là bản chụp. Trường hợp xét thấy cần thiết khi xử lý miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân thì cục thuế tiến hành kiểm tra tính chính xác của các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh.

Về việc người nộp thuế có phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức cá nhân trả thu nhập hay không? Căn cứ quy định hiện hành, Tổng cục Thuế hướng dẫn: cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện miễn, giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nơi cư trú và được hoàn thuế (nếu có).

Trong hồ sơ đề nghị giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo phải có tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 09/KK-TNCN. Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế thì cá nhân yêu cầu tổ chức quyết toán thay cấp chứng từ khấu trừ thuế theo hướng dẫn để làm hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.

Thủ tục hoàn số thuế thu nhập cá nhân sau khi được giảm thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Việc xử lý hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định.

Cụ thể: "Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh và Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA "./.

N.P