Chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 379 cơ sở nhà, đất

Theo báo cáo, trong năm 2023, công tác THTK, CLP đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực. Nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo đạt kết quả tốt trong THTK, CLP.

Trong đó, về việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ, năm 2023, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 16 luật, 29 nghị quyết, cho ý kiến đối với 10 dự án luật. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 92 nghị định, 264 nghị quyết, 34 quyết định quy phạm pháp luật, 32 chỉ thị; các bộ, ngành đã ban hành 372 thông tư; các địa phương đã ban hành 8.066 văn bản quy phạm pháp luật nhằm tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc.

Năm 2023: Các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm 83.087 tỷ đồng vốn nhà nước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), nhìn chung, công tác điều hành chi NSNN năm 2023 được thực hiện chủ động, chặt chẽ theo dự toán, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai.

Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83.087 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) đã sử dụng hết để bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan trung ương (23,4 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ cho các địa phương (14,5 nghìn tỷ đồng).

Tổng số cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 183.044 cơ sở (đạt 69,8%); tổng số cơ sở nhà, đất còn phải sắp xếp là 79.404 cơ sở. Trong đó năm 2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 379 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đánh giá công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn chậm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành và địa phương năm 2023 tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

Cụ thể, trong năm 2023, cả nước đã mua mới 380 chiếc xe ô tô (nguyên giá 388,43 tỷ đồng), 1.146 phương tiện vận tải khác (nguyên giá 32,96 tỷ đồng) và 50.704 máy móc thiết bị (nguyên giá 3.073,25 tỷ đồng). Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục được cập nhật vận hành có hiệu quả, tính đến ngày 31/12/2023, đã cập nhật 2.236.543 tài sản với nguyên giá là 2.329.050,13 tỷ đồng.

91/115 bộ, ngành, địa phương giải ngân thấp hơn bình quân cả nước

Trong lĩnh vực đầu tư công, năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Lũy kế thanh toán từ đầu năm 2023 đến ngày 31/1/2024 là 661.705 tỷ đồng, đạt 80,75% kế hoạch, đạt 92,99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã góp phần khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia để hoàn thành các dự án này đưa vào sử dụng. Tuy vậy, vẫn còn 91/115 bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân lũy kế 13 tháng thấp hơn bình quân của cả nước.

Năm 2023: Các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm 83.087 tỷ đồng vốn nhà nước
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Báo cáo về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, Chính phủ cho biết các địa phương cơ bản hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Cả nước đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 23,6 triệu ha (chiếm tỷ lệ 97,6% diện tích cần cấp).

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý 172 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, với diện tích 6.922 ha. Lần đầu tiên Việt Nam bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về 1.200 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 là 42,02%. Các cơ quan, địa phương đã tập trung giám sát, đảm bảo tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 92%.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường vẫn diễn ra; vẫn tồn tại điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép, báo cáo cho hay.

Năm 2023, các bộ, cơ quan cũng đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 30 văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528 thủ tục hành chính (TTHC)/1.086 TTHC (đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.600 quy định kinh doanh).

Kết quả xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2023 tăng 12 bậc. Tuy nhiên, cắt giảm TTHC có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời, quyết liệt. TTHC tuy được cắt giảm nhưng một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập.

Cũng trong năm 2023, các cơ quan đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp với giá trị 11,7 tỷ đồng, thu về 24 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đã thoái vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 53,5 tỷ đồng thu về 206,3 tỷ đồng.

Công tác xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả đã có tiến triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng với 8/12 dự án, doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương, định hướng xử lý cụ thể. Sau khi có phương án xử lý, một số dự án, doanh nghiệp có lãi, giảm lỗ lũy kế, giảm dư nợ trung hạn và dài hạn của các dự án/doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn DNNN còn chậm; việc xử lý thoái vốn của các DNNN còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tinh giản biên chế 7.151 người

Về công tác tổ chức, quản lý, sắp xếp bộ máy, Chính phủ cho biết tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công nghiệp (SNCL). Trong đó, riêng năm 2023 giảm 236 đơn vị, cả nước còn 46.385 đơn vị SNCL.

Tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15/12/2023 là 84.140 người. Riêng năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người.