nam định giải ngân vốn đầu tư công

Các dự án, công trình từ trọng điểm đến dân dụng luôn được đẩy mạnh triển khai giúp Nam Định giải ngân vốn đầu tư đảm bảo kế hoạch. Ảnh minh họa: T.N

Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ của tỉnh Nam Định là hơn 2.295 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự án ngân sách trung ương là hơn 240 tỷ đồng; vốn dự án địa phương quản lý là hơn 2.032 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện là hơn 5 tỷ đồng, nguồn vốn nội ngành kho bạc năm 2020 là hơn 17 tỷ đồng.

Xác định việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã phối hợp với các sở, ban, ngành quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, UBND tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020.

Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường công tác rà soát số liệu thu, chi ngân sách đối với các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập năm 2020. Thực hiện đối chiếu và quyết toán hàng ngày đối với các kênh thanh toán song phương điện tử, liên ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý ngân sách… Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2020, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã tham mưu cho UBND tỉnh giao chi tiết cho các đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, đơn vị liên quan làm việc với kho bạc, mở mã cho các dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch vốn; hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc, để không dồn vốn thanh toán vào cuối năm...

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Nam Định cũng đề nghị UBND tỉnh đưa kết quả chỉ đạo công tác giải ngân vốn của các cơ quan, đơn vị vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ công tác cuối năm, nhất là phê bình các chủ đầu tư không giải ngân hết nguồn vốn được giao do nguyên nhân chủ quan mà bị Trung ương thu hồi vốn. Tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra các chủ đầu tư, các dự án, công trình chậm tiến độ, từ đó báo cáo UBND tỉnh đưa ra các phương án, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân…/.

V.T