doanh nghiệp

Hỗ trợ Chương trình 1322 từ nhiều nguồn, trong đó có từ ngân sách. Ảnh: TL.

Dự thảo thông tư đã quy định về kinh phí chi cho hoạt động này. Theo đó, lấy từ các nguồn, như: Ngân sách nhà nước (NSNN) được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật NSNN để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322; nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng đó là, việc cân đối nguồn NSNN để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 căn cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo nhiệm vụ được phê duyệt và khả năng cân đối của NSNN hàng năm. Kinh phí hỗ trợ được lập kế hoạch chi tiết theo từng loại nguồn vốn; được phân bổ và sử dụng theo tiến độ và cơ cấu nguồn vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Các nhiệm vụ thuộc Chương trình 1322 phải có phương án huy động các nguồn tài chính, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng nguồn nêu tại thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động các nguồn tài chính để thực hiện.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu theo tỷ lệ với nguồn NSNN đã được phê duyệt.

Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại thông tư này./.

Minh Anh