Theo đó, cả nước đã tiết kiệm được hơn 50.628 tỷ đồng ngân sách nhà nước và 34.007 tỷ đồng vốn tại doanh nghiệp.

Media