Ngành Dự trữ Nhà nước: Triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Dự trữ Nhà nước kiểm tra chất lượng vật tư tại kho dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa. Ảnh: ĐỨC MINH

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã xây dựng nhiều văn bản, đề án nội ngành nhằm thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trong các hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG). Cùng với đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức, đơn giá không còn phù hợp với thực tiễn.

Theo báo cáo từ Tổng cục DTNN cho thấy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong THTKCLP được tăng cường. Qua thực tế thanh tra, kiểm tra, không phát hiện cá nhân, đơn vị, công chức trong ngành vi phạm, gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, mới đây Tổng cục DTNN đã ban hành Chương trình THTKCLP trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN.

Theo đó, Tổng cục DTNN đề ra mục tiêu cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên như: Chi mua sắm công; đi công tác trong và ngoài nước; sử dụng xe ô tô công; tổ chức hội nghị, hội thảo; nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi NSNN...

Trên cơ sở các mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về về phát triển kinh tế - xã hội và điều hành dự toán NSNN.

Tổng cục DTNN tiếp tục rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả; cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học…

Lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi mặt công tác của đơn vị; chủ động, tích cực giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm các công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục Dự trữ Nhà nước và trước pháp luật trong quản lý công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Với sự vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo Tổng cục DTNN kỳ vọng, việc triển khai THTKCLP tại cơ quan Tổng cục DTNN trong thời gian tới sẽ có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ

Bên cạnh công tác THTKCLP, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, Tổng cục DTNN cũng đề nghị, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm các công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Thời gian qua, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN đã từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục DTNN cho thấy, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chậm, còn tồn tại, hạn chế.

Để khắc phục, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng và cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN. Đồng thời, tăng cường quản lý, điều hành việc mua, bán, nhập xuất, bảo quản hàng DTQG và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Đối với các cục DTNN khu vực, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật chính sách pháp luật cho đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

Các cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi công tác chuyên môn với các đơn vị tham mưu thuộc Tổng cục trước, trong và sau quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời có văn bản báo cáo Tổng cục DTNN để xem xét, giải quyết. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; tăng cường giám sát thường xuyên và tăng số lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất./.