Khánh Hòa

Cán bộ Hải quan Khánh Hòa hỗ trợ DN về thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 218/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức hải quan và tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế (DN).

Theo Tổng cục Hải quan, các hoạt động của kế hoạch hướng đến việc đảm bảo công chức, viên chức hải quan nắm bắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ hải quan. Đồng thời, hỗ trợ cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các DN hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật hải quan, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai kế hoạch phải bảo đảm các quy định của pháp luật nói chung và các quy định pháp luật về hải quan nói riêng; các quy chế, quy trình nghiệp vụ của ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiếu, thiết thực; tiến hành thường xuyên, kịp thời có trọng tâm, trọng điếm.

Các hình thức phố biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu trình độ của đối tượng và truyền thống, phong tục, tập quán của Việt Nam, gắn với việc thi hành pháp luật, bảo đảm lợi ích hợp pháp của DN.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo, căn cứ phạm vi, thẩm quyền được phân công và điều kiện quản lý, từng đơn vị xem xét, tổ chức các hoạt động nổi bật về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong năm như: ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), ngày Pháp luật Tài chính (28/8), ngày Pháp luật Hải quan (10/9)./.

Ngọc Linh