Xây dựng công trình thủy lợi là nhu cầu cần thiết để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Ảnh: quyhop.gov.vn

Đó là đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp, hỗ trợ ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch 2013, trong kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết cho tạm ứng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2014, xem xét cho ứng trước vốn đầu tư phát triển cho các dự án vốn trong nước là 950 tỷ đồng, gồm: Ứng trước 630 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA để đảm bảo tiến độ thực hiện theo cam kết với các nhà tài trợ; ứng trước 320 tỷ dồng vốn cho 15 dự án thủy lợi là các dự án bảo đảm hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình./.

NNK