Trong công văn gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam và Kho bạc Nhà nước về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ứng trước vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 của các chương trình, dự án ODA, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh phân bổ, quản lý, sử dụng số vốn ứng trước theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án theo quy định hiện hành. Kho bạc Nhà nước được tạm dừng thanh toán vốn cho dự án địa phương phân bổ không đúng danh mục hoặc mức vốn được ứng trước đã quy định và có văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, các đơn vị Kho bạc theo dõi riêng và định kỳ hàng quý, năm báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, giải ngân từng dự án theo quy định.

M.Hoàng