Theo số liệu từ HNX, trong 3 năm trở lại đây, lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần của Công ty nằm trong khoảng từ 0,5 – 1,5%, tương ứng với lợi nhuận sau thuế ước đạt từ 1,6 - 4,3 tỷ đồng/năm.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội dự kiến lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 đạt 3,9 tỷ đồng (tăng trưởng ở mức 6%), 2 năm tiếp theo lần lượt đạt 4,2 tỷ đồng và 4,7 tỷ đồng (tăng 7,5% và 10%).

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định tại thời điểm 31/12/2013 là 122,3 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Công ty TNHH MTV Bao bì 277 Hà Nội là 123 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần là 12,3 triệu cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó, Nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 7,9 triệu cổ phần (chiếm 65% vốn điều lệ), người lao động trong doanh nghiệp giữ 4,6%; nhà đầu tư chiến lược giữ 15,2% và 15,2% số cổ phần còn lại dành cho nhà đầu tư công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai./.

D.T