Bộ Tài chính

Tàu thuyền, phương tiện của các tổ chức, cá nhân được điều động trong hoạt động kiểm ngư nếu bị mất hoặc hư hỏng không thể sửa chữa sẽ được đền bù bằng tàu thuyền mua mới tương đương. Ảnh: Bùi Tư

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.

Dự thảo quy định chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng được điều động, huy động. Cụ thể, người được điều động, huy động nếu bị tai nạn được chăm sóc y tế và được thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành.

Căn cứ để xác định mức thanh toán dựa trên cơ sở chứng từ thanh toán tiền khám, chữa bệnh sau khi trừ đi số tiền bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm chi trả (nếu có).

Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh, còn được hỗ trợ số tiền cho một ngày điều trị tại bệnh viện bằng 2 lần mức chi một ngày công lao động trung bình tính trên mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp người không may bị chết trong quá trình trực tiếp thực hiện lệnh điều động, huy động được xét, truy tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và được hỗ trợ các chi phí theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ chi tiêu hao nhiên liệu thực tế cho chủ tàu thuyền và phương tiện trong thời gian được huy động, điều động. Việc thanh toán được thực hiện thông qua hình thức hoàn trả bằng lượng (hiện vật) hoặc bằng tiền (giá trị) theo giá thị trường tại thời điểm nhận lệnh huy động, điều động.

Trường hợp phải sử dụng tàu thuyền, phương tiện không thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện lệnh điều động, huy động thì việc thanh toán dựa trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận sử dụng tàu thuyền, phương tiện dưới hình thức thích hợp giữa cơ quan tổ chức thực hiện lệnh điều động, huy động với chủ tàu thuyền, phương tiện.

Nếu tàu thuyền, phương tiện của các tổ chức, cá nhân được điều động, huy động bị hư hỏng trong thời gian thực hiện lệnh điều động, huy động được sửa chữa nhằm khôi phục tình trạng ban đầu.

Trường hợp tàu thuyền, phương tiện của các tổ chức, cá nhân được điều động, huy động bị mất hoặc hư hỏng không thể sửa chữa được đền bù bằng tàu thuyền, phương tiện mua mới tương đương (hiện vật) hoặc bằng tiền (giá trị) nhưng tối đa không được vượt giá thị trường của cùng chủng loại tàu thuyền, phương tiện có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, mức độ hao mòn với tàu thuyền, phương tiện được huy động tại thời điểm thanh toán./.

Bùi Tư