Những nội dung chính 'Thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh'