Ninh Thuận cần hơn 10.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Các đơn vị thi công khẩn trương làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Phước Nam nối với tuyến đường Văn Lâm-Sơn Hải, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Nguồn vốn dự kiến sẽ gồm từ ngân sách nhà nước bố trí trực tiếp cho chương trình, nguồn lồng ghép các chương trình, dự án khác, nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hợp tác xã, cộng đồng dân cư…

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực; đồng thời, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn. Tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích cho vay ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh việc vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, Ninh Thuận tranh thủ các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác để đầu tư cho các dự án phục vụ cho xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xây dựng phương án bố trí, sử dụng có hiệu quả từng nguồn lực huy động phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn huy động được.