Theo đó, DPG dự kiến đổi tên công ty từ tên hiện tại là Công ty cổ phần Đạt Phương sang tên mới là Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

Nợ phải trả tăng gấp hơn 2 lần vốn, DPG muốn đổi tên thành tập đoàn
DPG là doanh nghiệp xây lắp, bất động sản

Tên viết tắt của công ty cũng được thay đổi từ tên cũ là DAT PHUONG., JSC sang tên mới là DAT PHUONG GROUP.

Thời gian dự kiến để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty là ngày 29/11/2021.

Theo dự thảo nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp đổi tên công ty, cập nhật sửa đổi các quy chế công ty theo tên mới và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty tại phiên họp gần nhất.

Đạt Phương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, thương mại, dịch vụ và kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ của công ty tại ngày 30/9/2021 là 630 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.646 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm là 3.755 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 341 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2021. Tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là gần 2,3 lần.

Trong cơ cấu nợ phải trả, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn thời điểm cuối tháng 9 đều tăng so với đầu năm 2021, lần lượt là 890 tỷ đồng và 1.606 tỷ đồng.

Về kinh doanh, Đạt Phương đạt doanh thu thuần quý III/2021 là 549 tỷ đồng, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm là 1.535 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 71,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 303 tỷ đồng.