Hỏi: 1. Tôi muốn làm thông báo sai sót mẫu 04-SS cho nhiều hóa đơn trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn nhưng bị báo lỗi mẫu số ký hiệu hóa đơn không đúng? 2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì tôi phải điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn đầu tiên hay trên lần điều chỉnh, thay thế gần nhất? 3. Thời hạn nộp thông báo hủy hóa đơn sau khi chuyển lên theo Thông tư 78 là bao lâu. Tôi chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư 78 ngày 5/4/2022 nhưng đến 5/6/2022 tôi mới thông báo hủy hóa đơn thì có bị phạt không. Mức phạt bao nhiêu?

Trả lời: 1. Doanh nghiệp được lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn, trường hợp bị báo lỗi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và gửi lại mẫu 04/SS-HĐĐT.

2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn gốc đầu tiên.

3. Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 123, điểm 2 Phụ lục kèm theo công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế: kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng và phải gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.

Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng.

Khi xử phạt thì cơ quan thuế căn cứ thời điểm người nộp thuế chậm gửi thông báo hủy hóa đơn để ban hành quyết định xử phạt.

Hỏi: Khi lập hóa đơn gửi cho cơ quan thuế bị lỗi: "3:01:Dữ liệu trong thẻ có Id = DuLieuKy đã bị thay đổi trên đường truyền" xin hỏi lỗi này là do bên cung cấp hóa đơn hay do tôi lập hóa đơn sai thông tin gì?

Trả lời: Khi Hệ thống của cơ quan thuế thông báo về việc thông tin hóa đơn đã bị thay đổi trên đường truyền tức là hóa đơn đang không đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ kiểm tra giải pháp khởi tạo hóa đơn gốc (theo định dạng XML), đặc biệt các thành phần liên quan đến chữ ký số cần đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 để bảo vệ được thông tin của hóa đơn.