Theo đó, tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị nói trên tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Điều hành thu chi bám sát theo dự toán

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần phải có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng xây dựng dự toán NSNN, bảo đảm dự toán NSNN sát thực tế, tránh tình trạng lập dự toán chưa đầy đủ căn cứ tính toán, điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần trong năm.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm 2014 bao gồm cả kết quả thực hiện các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/10/2016 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ và được cập nhật, báo cáo đến 30/4/2017 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014 bao gồm cả các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát số kiến nghị. Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/11/2016.

Điều hành chi NSNN bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí; thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng cơ bản hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của Luật NSNN và các quy định khác của pháp luật; khắc phục tình trạng tạm ứng vốn lớn, tạm ứng sai quy định, cho vay, tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chậm thu hồi; có giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn chậm, chuyển số dư của hoạt động không còn nhiệm vụ chi, số chi chuyển nguồn sang năm tăng so với năm trước, các khoản chi chuyển nguồn qua nhiều năm nhưng chưa thực hiện.

Cùng với đó, công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không kê khai, kê khai không đầy đủ các khoản phải nộp NSNN, trốn lậu, nợ đọng thuế, nợ thuế quá hạn bảo đảm thu NSNN đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng các quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với quy định chung của Nhà nước; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

Xử lý dứt điểm sai phạm, nộp đầy đủ các khoản thu chi sai

Đối với các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách năm 2014 về xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. Thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN.

Đối với các kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung, nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi, bổ sung.

Cùng với đó, các đơn vị nói trên kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành NSNN.

Cũng theo yêu cầu của Bộ Tài chính, cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới phải theo đúng chế độ và thời gian quy định, đồng thời lưu ý đôn đốc, xử lý kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN các năm trước và đối với quyết toán NSNN 2014 chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần. Các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được kiểm toán phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

“Sau ngày 30/11/2016, trường hợp các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với bộ, cơ quan trung ương; tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của Kiểm toán Nhà nước kết luận, kiến nghị theo qui định tại Khoản 2 Điều 60 Luật NSNN và Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP cho đến khi nhận được báo cáo”, công văn của Bộ Tài chính yêu cầu rõ.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc những bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoặc theo báo cáo chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014./.

N.P